گزارش آذر به نقل از مهر مصوبه مجلس با هماهنگی سازمان برنامه دور زده شد؟

آذر: مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می گوید پرداخت مستقیم قسمتی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها به حساب یك شركت خودروساز، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، برمبنای قانون هدفمندسازی یارانه ها، باید درآمد حاصل از هدفمند كردن حامل های انرژی به حساب خزانه داری دولت واریز شود. شركت ملی نفت و شركت ملی گاز ایران و همین طور شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی همچون زیر بخش هایی هستند كه طبق ماده ۱۲ این قانون، درآمد حاصل از هدفمندی یارانه حامل های انرژی را به خزانه داری دولت تسلیم می كنند. موارد مصرفی این درآمد نیز در ماده ۸ این قانون آمده است. برمبنای تصمیم هیأت دولت، سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال قبل موظف شد در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت، معادل منابع ارزی پرداخت شده را از تخصیص اعتبار شركت های مربوطه پرداخت كند اما این مصوبه در تاریخ ۳ بهمن ماه سال قبل توسط رئیس مجلس لغو شد. بر این اساس مقرر شد همه درآمدها به حساب خزانه واریز و طرح ها به خزانه اعلام گردد و هزینه اجرای آنها از خزانه پرداخت گردد. بعد از آنكه رئیس مجلس این مصوبه را لغو نمود معاون حقوقی رئیس جمهور نیز این مساله را به اطلاع وزارت خانه های نفت و اقتصاد رساند. با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ بودیم چندی قبل شركت بهینه سازی مصرف سوخت، بعنوان تنها شركتی است كه در بهسازی ناوگان حمل و نقل فعالیت می كند بدون رعایت این مصوبه با نامه نگاری با معاون برنامه ریزی وزارت نفت در اواخر اسفند ماه سال قبل مبادرت به پرداخت مبلغی حدود ۳۲ میلیون دلار بابت بهسازی ناوگان حمل و نقل به یكی از شركت های سازنده خودرو های سنگین (طرف قرارداد شركت بهینه سازی مصرف سوخت) كرد. این اقدام در حالی بود كه سال ها طول كشید تا با همت كارشناسان و بعضی نمایندگان مسئولیت پذیر مجلس سوژه واریز همه درآمدهای دولت به خزانه و انجام همه واریزها از محل خزانه بجای حساب های اختصاصی شركت های دولتی تا حدود زیادی صورت قانونی گرفته و سامان پیدا كرد. در همین ارتباط محسن دلاویز، مدیرعامل شركت بهینه سازی مصرف سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام شده و این نهاد از این اقدام آگاه بوده و نامه هایی كه در بعضی رسانه ها انتشار یافته، تنها قسمتی از مكاتبات این شركت با نهادهای ذی ربط است. با در نظر گرفتن صحت گفته این مقام مسؤول نكته ای كه باید به آن دقت داشت میزان واریز پول به حساب شركت طرف قرارداد نیست بلكه حتی اگر سازمان برنامه و بودجه نیز از این انتقال آگاه بوده باشد، این اقدام شركت بهینه سازی مصرف سوخت در حقیقت نادیده گرفتن قانون است. چونكه طبق قانون تمامی وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه ها بطور مستقیم باید به حساب خزانه كل كشور واریز و از محل این حساب به شركت ها پرداخت گردد. این در شرایطی است كه شركت بهینه سازی مصرف سوخت بطور مستقیم و بدون در نظر گرفتن قانون مبادرت به چنین كاری كرده است. گازی ها خوش حساب بودند در مورد عدم واریز درآمدها به حساب خزانه، شركت ملی گاز هم همچون شركت های دولتی بود كه بر اساس گزارش دیوان محاسبات در این زمینه به تكالیف خود عمل نكرده بود. چندی قبل خبری در خصوص عدم واریز ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ به خزانه منتشر گردید. طبق گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۹۶ شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز، شركت ملی پالایش و پخش و شركت ملی پخش فراورده های نفتی قانون را اجرا نكرده و قسمتی از درآمدهای خودرا به خزانه واریز نكردند. حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شركت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار درباره میزان و نحوه پرداخت بدهی های این شركت به حساب خزانه اظهار داشت: شركت ملی گاز مستقیماً درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی را به حساب خزانه واریز می كند و الان هیچ واریزی معوق نداریم؛ طبق برنامه، واریزی های خودرا به این حساب انجام داده ایم و هیچ بدهی نداریم.

منبع: