با تصویب هیئت وزیران؛ وزارت دفاع برای تامین تجهیزات الكترونیكی احراز هویت تعهد داد

آذر: تعهد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قرارداد تامین تجهیزات الكترونیكی احراز هویت بعنوان تضامین مورد نیاز اجرای این قرارداد به تصویب رسید.
به گزارش آذر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با تصویب هیئت وزیران در جلسه ۳ آذر ۱۳۹۸، تعهد كتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قرارداد تامین تجهیزات الكترونیكی احراز هویت بعنوان تضامین مورد نیاز در اجرای این قرارداد، شامل تضمین انجام تعهدات سوژه بند (ب) ماده (۵) بخشنامه تضمین معاملات دولتی سوژه تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ۵۰۶۵۹ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۴، تضمین پیش پرداخت سوژه بند (پ) ماده (۵) بخشنامه مورد اشاره، تضمین حسن اجرای كار سوژه تبصره (۲) بند (ت) ماده (۵) مذكور و سایر تضامین مندرج در مفاد قرارداد منعقد شده قابل قبول می باشد. هم چنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) موظف است، در صورت اعلام ضبط تضمین توسط وزارت كشور، بلافاصله نسبت به كسر و پرداخت مبلغ تضمین از محل تخصیص اعتبارات ذی ربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در وجه وزارت كشور اقدام نماید.

منبع: