سلیمی: قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل تمامی شهردارها می گردد

آذر: سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار داشت: بر مبنای تمام مستندات و برداشت از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، این قانون شامل تمامی شهرداران و حتی شهردار تهران هم می گردد.
اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران هم می گردد یا نه؛ بیان کرد: بر مبنای تمامی مستندات و کارشناسی هایی که بر روی این مورد انجام شده و هم چنین برداشت از قانون، این قانون شامل تمامی شهردارها و حتی شهردار تهران هم می گردد. در قانون به صورت صریح هیچ استثنایی در مورد شهردارها وجود ندارد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس اظهار داشت: بنابراین باید هرچه سریعتر بخش های مرتبط پیگیر باشند تا جایگزینی مناسب پیدا کنند. تا ۸/۲۴ فرصت دارند به مبحث رسیدگی کنند.
وی در انتها اظهار داشت: از نظر من شورای شهر تهران و سایر بخش ها که این قانون مشمول آنها می گردد به جای از دست دادن فرصت؛ باید به دنبال گزینش نیروهای متخصص و جدید باشند.