طی اطلاعیه ای اعلام شد؛ دعوت شورای هماهنگی تبلیغات از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش آذر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای از عموم مردم جهت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با انتشار اطلاعیـه‌ی سـراسـری فراخـوان و دعـوت عمـومـی برای خلـق حمـاسـه حضـور در فـجــر چهلـم از هموطنان خواست تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت نمایند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«یـوم الله بیسـت و دوم بـهمن، نــقطـه‌ی اوج وحـدت و حضور آکنده از بصیرت و آگاهی ملت و باز تعریف حمایت چهـار دهه از انقلاب اسلامی است. حضـور حمـاسـی و وحـدت بخش مردم ایـران در راهپیـمایـی بـاشــکوه چــهــلمیـن ســالگـرد پیــروزی انــقلاب اســلامـی در سـراســـر میهن اسلامی ایران برای عموم مردم و سیاستمداران دنیا، معنایی متفاوت خواهد داشت که برای دوستان مایه‌ی نشاط و امید و برای دشمنان زبون این انقلاب مایه‌ی یأس و ناامیدی است.
اینک در چـهـلمیـن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در سالی که با عنوان «حـمایـت از کـالای ایرانـی» نامگذاری شده همچون سنوات قبل سیمای شهرها و روستاها در ســراســر کشور شاهد برگزاری اجتماع عظیم و میلیونی مردم و برگزاری، راهپـیمایی یـوم الله ۲۲ بهمـن است که به صورت یـکپارچـه و همـزمان، در بیـش از یکهــزار شــهر، شــهرســتان و بیــش از ۱۰ هــزار روسـتا در سـراســر کشـور و در تـهـران با سـخنرانـی ریـاســت محتــرم جمهــوری برگزار می گردد.
روز ۲۲ بهمـن ماه ۱۳۹۷ همه‌ی دنیـا شـاهد خواهنـد بـود که همزمان با خیابان های تـهـران و مسـیرهای دوازده گـانه منتهی به میـدان بـزرگ آزادی، میادین اصلی و مسـیرهای اعـلام شـده تـمامی شـهرها، مردم گرانقدر ایران با هر بینش سیاسی، هر نوع سلیقه اجتماعی و از هـر دیـن، قـوم و نـژادی همه یک صدا «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را فریاد خواهند زد.
راهپیـمایـی بـاشـکوه یــوم الله ۲۲ بـهمـن؛ مـردم همـیشـه در صحنــه و بـصـیر ایـران اســلامی صـبح دوشــنبه، بـه طـور همـزمان در سـراســر کشــور و در تـهـران از سـاعـت ۹: ۰۰ صــبح از مسـیـرهای دوازده گـانه به سـوی میـدان آزادی، راهپیـمایی خویش را آغـاز خواهـند کرد.
شـورای هماهنـگی تبلیـغات اسـلامـی از ملـت بـزرگ و آگـاه ایـران اسـلامی و تـمامی گـروه ها، احـزاب و تشـکل های وفـادار به آرمـان های انـقلاب اسـلامی دعـوت مـی نمایـد تا بار دیگر با حضـور حماسـی، انـقلابــی و آمیختـه با بـصیـرت خود در صـحنه‌ی آوردگاه راهپیـمایی یـوم الله ۲۲ بهمـن مـاه، «شـکوه وحـدت و هـمبسـتگـی حضـور ملـی، عـزت و عظـمـت و اقتــدار» خود را به نمایش گذارده و با آرمان های بلنـد بنـیان گـذار کبیـر انـقلاب اسـلامـی، حضـرت امام خـمـینی(ره) و شهدا و مقـام معظـم رهبـری تـجـدیـد بیـعت نـماینـد.