بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱.۸ درصد افزایش یافت دولت بدهکارتر از پارینه

آذر: بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به بیشتر از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی کشور در آذرماه سال ۱۳۹۷، بدهی کل بخش دولتی شامل دولت و شرکت ها و مؤسسات دولتی را حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام نموده است.
این آمار نشان داده است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذرماه سال قبل ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه سال قبل ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه سال قبل ۶۳ هزار میلیارد و در اسفندماه همان سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان، بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه سال قبل ۱۴.۳ درصد افزایش یافته، بطوریکه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال قبل حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در آذرماه سال جاری حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
شرکت ها و مؤسسات دولتی باز در آذرماه سال قبل ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده اند که میزان این بدهی در آذرماه سال جاری با رشد هشت درصدی به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی هم ۲۲ درصد بیشتر شد
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، در آذرماه سال جاری حجم نقدینگی از مرز ۱، ۷۶۴ هزار میلیارد تومان گذشت و به ۱۷۶۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.
حجم نقدینگی در اسفندماه سال قبل حدود ۱، ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و در آذرماه همان سال، ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار نشان دهنده افزایش ۲۲.۱ درصد حجم نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
حجم پول در آذرماه سال جاری به ۲، ۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه سال قبل که ۱، ۷۳۴ هزار میلیارد تومان بوده، ۴۱ درصد افزایش داشته است.
حجم شبه پول باز در این ماه حدود ۱، ۵۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است، بطوریکه حجم شبه پول در این ماه ۱، ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده های دیداری که به صورت چک قابل رؤیت است، می شود و شبه پول را سپرده های غیر دیداری همچون سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و حساب های پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، می سازند.