ره پیک: هدف از برگزاری شبیه سازی شورای نگهبان آشنایی جامعه علمی با اقدامات شورا بود

به گزارش آذر عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: گروه های برتر در رقابت شبیه سازی شورای نگهبان در صورت تمایل در اشکال مختلف با پژوهشکده شورای نگهبان همکاری خواهند داشت.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا سیامک ره پیک همزمان با بازدید از محل برگزاری رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران اظهار نمود: الگوی روشی که مشاهده می کنید در میان نهادهای مهم مانند سیستم های قضایی سابقه دارد. نهادهایی که کارهای تخصصی و کارهای تقنینی انجام می دهند و نتیجه کار آنها در تصمیم گیری ها منعکس می شود با اهداف گوناگون از روش شبیه سازی استفاده می نمایند. شبیه سازی شورای نگهبان یک کار ابداعی بود. شورای نگهبان وظایف مهمی برعهده دارد. آنچه در این کارگاه شبیه سازی انجام شد بخشی از انتظارات و وظایف شورای نگهبان بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: به صورت مشخص بخشی از فعالیت های و وظایف شورای نگهبان رسیدگی به مصوبات مجلس از لحاظ بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی است. بخش دیگری از وظایف شورای نگهبان مربوط به عرضه تفسیر نسبت به اصول قانون اساسی می شود. این دو بخش از وظایف شورای نگهبان به صورت یک مدل شبیه سازی در آمده است و دانشجویان و فارغ التحصیلانی که در این عرصه ها مطالعه کردند انگیزه داشتند در این دوره شرکت کردند که کاری که به صورت واقعی در بررسی مصوبات شورای نگهبان انجام می شود را به صورت شبیه سازی در این گروه ها صورت گیرد.
وی بیان کرد: داوران در پژوهشکده شورای نگهبان سوالات دقیق و کارشناسی شده را در حوزه مصوبات مجلس و تفسیر طراحی کردند و در اختیار گروه ها قرار دادند. گروه ها توجیه شدند و نظرات و رویه شورای نگهبان را مطالعه کردند و در نهایت مصوبات را به همان روشی که در شورای نگهبان بررسی می شود تحت نظر داوران و اساتید بررسی می کنند. این کار با اهداف زیادی انجام شده است. یک هدف این بود که جامعه علمی ما با اقدامات و کارهای شورای نگهبان آشنا گردند. گاهی برداشت صحیحی از اقدامات شورای نگهبان وجود ندارد.
ره پیک افزود: دانشجویان از نزدیک مشاهده می کنند که تک تک واژگان باید بررسی شود و مواد باید با شرع و قانون اساسی تطبیق داده شود که کار بسیار مهمی است. خودشان متوجه می شوند وقتی جمله یا عبارتی جابجا شود چه تاثیری در وضعیت جامعه دارد. هدف دیگر این است که خود ما بیشتر از گذشته با نخبگان با انگیزه آشنا شویم و از ظرفیت و توان آنها بیشتر از گذشته استفاده نماییم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما تصور نمی کردیم این مقدار از این اقدام استقبال شود. فراخوان به صورت مشخص در دانشگاه ها بود و فراخوان عمومی نداشتیم. قصد داشتیم دور اول را محدود برگزار نماییم. علیرغم فراخوان محدود بیشتر از ۳۰۰ نفر در گروه های ۶ نفره شرکت کردند. در مرحله گذشته حدود ۵۶ گروه تشکیل شد و داوران از اساتید دانشگاه های مختلف و اعضای شورای نگهبان انتخاب شدند. ۲۰ گروه در دور اول انتخاب شدند و امروز این گروه ها رقابت می کنند که از میان آنها ۳ گروه بعنوان گروه های برتر انتخاب می شوند.
وی، افزود: در مقاطع مختلف با مدرک تحصیلی حقوق شرکت می کنند. تقدیر مختصری بعنوان جایزه برای گروه اول در نظر گرفته شده اما کسانی که بعنوان گروه برتر انتخاب می شوند و هم سایر افرادی که توسط داوران تشخیص داده شد از ظرفیت علمی خوبی برخوردار می باشند به اشکال گوناگون در صورت تمایل با پژوهشکده همکاری خواهند کرد چون ما کارهای گوناگونی در پژوهشکده مانند کارشناسی، بررسی نظرات شورای نگهبان و… انجام می دهیم. یک شبکه علمی ایجاد می شود تا از ظرفیت های علمی استفاده نماییم که به صورت غیر مستقیم به شورای نگهبان منتقل می شود و به شکلی پشتیبانی از شورای نگهبان صورت می گیرد.