با رای دیوان عدالت اداری پرداخت پاداش برای دریافت سند مالکیت موقوفات ممنوع گردید

به گزارش آذر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ممنوعیت پرداخت پاداش به عوامل دخیل در دریافت سند مالکیت موقوفات رای داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از سازمان اوقاف و امور خیریه با خواسته ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش دریافت سند مالکیت رقبات موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، این مورد در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
بر طبق این گزارش در جریان بررسی این شکایت، نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به این شرح در اختیار اعضای هیات عمومی قرار گرفت.
برپایه ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر شده است که: “سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و تصویب هیات دولت خواهد رساند، راسا به مصرف می رساند”. نظر به اینکه در این ماده و همینطور مصوبات هیات وزیران اجازه ای در خصوص پرداخت پاداش به عوامل دخیل در دریافت سند مالکیت موقوفات اعطا نشده است و در عین حال، طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب باید به باعث قانون صورت بگیرد و انجام اموری مانند کمک به دریافت سند مالکیت موقوفات از وظایف ذاتی کارشناسان و واحدهای حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و مستلزم اعطای پاداش و مزایای خارج از حقوق و مزایای مقرر قانونی به آنها نمی باشد، بنابراین ضمن قابل طرح بودن مبحث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ” دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش دریافت اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و الحاقیه آن” که بر اساس آنها مجوز پرداخت پاداش به عوامل دخیل در تثبیت و دریافت اسناد مالکیت رقبات صادر شده، مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و قابل ابطال می باشد.
این گزارش حاکی می باشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء رای به ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش دریافت سند مالکیت رقبات موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی مصوب سازمان اوقاف و امور خیریه داد.