معزی: رئیس جمهور شخصا مساله واكسن را پیگیری می كند

به گزارش آذر معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: روحانی شخصا و مستقیما مسأله واکسن را پیگیری می کند و هر مشکلی در واردات آن توسط بخش خصوصی، بوسیله دفتر رئیس جمهور قابل پیگیریست
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در توییتر نوشت:
تا قبل از عرضه ⁧ واکسن داخلی⁩ و تا زمانی که همت و تکاپوی ستایش برانگیز نهادهای داخلی به کسب مجوز و تولید انبوه نرسیده، تامین ⁧ واکسن خارجی⁩، مرحله ای حیاتی در محافظت از سلامت عمومی است.
تامین ⁧ واکسن⁩ و عرضه ی توأم با ⁧ شفافیت⁩ آن به جامعه طبق سند ملی واکسیناسیون، دغدغه ی اساسی رئیس جمهور است.
روحانی شخصا و مستقیما مسأله ی واکسن را پیگیری می کند و هر مشکلی در واردات آن توسط بخش خصوصی، بوسیله دفتر رئیس جمهور قابل پیگیری است

منبع: