از سوی جهانگیری؛ مصوبه واگذاری سهام دولت در بعضی شرکتها به تامین اجتماعی ابلاغ گردید

مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در بعضی از شرکتها به سازمان تامین اجتماعی، با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

به گزارش آذر به نقل از مهر، مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در بعضی از شرکتها به سازمان تامین اجتماعی، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰، بمنظور تقویت تامین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد، عشایر و روستاییان و همین طور بابت رد قسمتی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، با واگذاری سهام متعلق به دولت در بعضی شرکتها به این سازمان به ارزش تقریبی یک میلیون و یکصد هزار میلیاردریال موافقت نمود.
قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این مصوبه مطابق بخشنامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب شورای عالی سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیئت واگذاری تعیین می شود و سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه قیمت سهام شرکت های یاد شده را مطابق بخشنامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه نماید.
همچنین بر طبق هماهنگی صورت گرفته پیش از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر ۲۰ درصد سهام خود در شرکت های موضوع این مصوبه را بصورت مرحلهای و حداکثر تا آخر سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار نماید.
چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را بعد از کسر هزینه های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت نماید.