رییس کمیسیون عمران مجلس خبرد اد کمیسیون اصل ۹۰ به تخلفات وزارت راه و شهرسازی ورود می کند

آذر: رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بعنوان ناظر بر تخلفات دستگاه های اجرایی بعد از بررسی مفاد گزارش کمیسیون عمران و انجام تحقیقات تکمیلی و احراز تخلفات انجام شده می تواند جمع بندی خویش را در قالب گزارش به قوه قضاییه ارسال نماید تا این قوه به تخلفات اتفاق افتاده رسیدگی کند.

محمدرضا رضایی در گفت وگو با ایسنا در توضیحاتی درباره مخالفت مجلس با ارسال گزارش کمیسیون متبوعش درباره بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قوه قضاییه، اظهار داشت: بدنه کارشناسی بخش های دولتی و خصوصی صدها ساعت برای تهیه این گزارش کامل و متقن وقت گذاشت اما مجلس به علت مشارکت نکردن بخشی از نمایندگان در رای گیری انجام شد با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کرد.

نماینده مردم جهرم در مجلس از ارسال گزارش مذکور به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اطلاع داد و اضافه کرد: با مخالفت مجلس برای ارسال گزارش به قوه قضاییه، گزارش مذکور برای رسیدگی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فرستاده می گردد تا ایرادات کمیسیون درباره بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این کمیسیون بررسی قضایی شود.

وی تصریح کرد: معتقدیم سازمان نظام مهندسی هم اکنون شرایط آشفته و نابسامانی دارد. این سازمان با 500 هزار عضو تاثیر بسزایی در اقتصاد، توسعه و اشتغال دارد.