سخنگوی هیات منصفه مطبوعات خبر داد رسیدگی به پرونده سایت های رکنا، جام نیوز و تعاون آنلاین در دادگاه مطبوعات

به گزارش آذر سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: جلسه رسیدگی به پرونده سایت های «رکنا»، «جام نیوز» و «تعاون آنلاین» بامداد امروز (یکشنبه) – 15 اردیبهشت ماه- در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شجاعیان برگزار گردید.
احمد مؤمنی راد در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: در جلسه امروز به پرونده مدیرمسؤول سایت خبری رکنا به افترا نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که بعد از آخر جلسه دادگاه، مدیرمسئول این سایت، با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. همینطور به پرونده مدیر مسئول سایت جام نیوز به افترا نشر مطالب خلاف واقع هم رسیدگی شد که با نظر اکثریت آرای هیأت منصفه مطبوعات، مدیرمسئول این سایت مجرم شناخته شد و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.
مؤمنی راد خاطرنشان کرد: به پرونده مدیر مسئول سایت تعاون آنلاین به افترا افترا و انتشار جریان رسیدگی دادگاه پیش از قطعیت حکم رسیدگی شد که با نظر اکثریت آرای هیأت منصفه مطبوعات، مدیرمسئول این سایت مجرم شناخته شد و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته شد.