سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه مطرح کرد بازی چندگانه آمریکا با برجام با هیچ معیاری قابل توجیه نیست

به گزارش آذر سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که یک کشور با خروج از یک معاهده، هم تعهدات خویش را زیر پا نهد و هم به دنبال بافتن و یافتن منافعی جعلی و گزینشی در آن باشد.

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، بهرام قاسمی با اشاره به تلاش آمریکا جهت استفاده از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت تمدید تحریم های تسلیحاتی ضد ایران، در توییتر نوشت: «آمریکا با خروج از برجام، هم تعهدات برجامی و هم قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض ودر جهت تضعیف سازمان ملل و حتی دیگر شرکای برجامی اقدام نمود. پذیرفتنی نیست که یک کشور با خروج از یک معاهده، هم تعهدات خویش را زیر پا نهد و هم به دنبال بافتن و یافتن منافعی جعلی و گزینشی در آن باشد.

بازی رندانه و چندگانه با برجام و مستمسک قرار دادن قطعنامه های سازمان ملل برای تشدید فشار و محدودیت و تضییع حقوق طبیعی ایران و هر کشور مستقلی با هیچ منطق و معیاری قابل توجیه نیست و جامعه جهانی هم با این برداشت و منطق ناسازگار با موازین شناخته شده جهانی، سازگاری ندارد.»