با تصویب مجلس: ساز و کار حذف نام تاجر از دفتر تجارتی تعیین شد

آذر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط حذف نام تاجر از دفتر ثبت نام تجارتی را تعیین کردند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ لایحه تجارت را بررسی نموده و آنها را به تصویب رساندند.
مواد این لایحه به شرح زیر است:
ماده457- تاجر شخصی است که نام خودرا در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
ماده459 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
ماده 460- به هر شخص که نام خودرا در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند شناسه انحصاری اختصاص می یابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهیها، تابلوها و سایر مکتوبات خود، شامل دست نویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خودرا درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
ماده4۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیر محرمانه شمرده می شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.
ماده 46۲- اطلاعات مندرج در ماده (461) باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت نمایند.
ماده 46۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می شود. ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، سبب تعلیق عضویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است، مراجع قضائی و اداری باید نسخه ای از آراء و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجوز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال نمایند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فوت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام نماید.
تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یک سال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 گردد، با بیان سازمان امور مالیاتی کشور به مرجع ثبت نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می شود.
ماده 464- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسد و اطلاعاتی که به سبب ماده (46۲) باید آگهی شود به سبب بخشنامه ای است که ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.
ماده 465- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائه و در صورت تغییر اطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام نماید. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

منبع: