به هیئت دولت ارائه شد؛ پیش نویس آئین نامه های استخدامی سازمان هدفمندسازی یارانه ها

به گزارش آذر نظر به اهمیت جذب نیروهای مستعد و توانمند در سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه های مالی، اداری و استخدامی فوق را به هیئت دولت عرضه کرده است.

به گزارش آذر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، برپایه ماده (۲۴) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها که به استناد ماده (۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه ها به تصویب رسیده است، آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری سازمان با پیشنهاد معاونت های برنامه ریز و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
لذا ضمن اعتقاد و عمل به قوانین و مقررات عمومی در زمینه امور مالی، اداری و استخدامی و انضباطی و ایجاد تمهیدات لازم جهت تسهیل امور و لزوم تداوم بهینه عملیات و فعالیتهای سازمانی و بالندگی آن به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه ها، نیاز به ایجاد زمینه هایی چون خلاقیت، نوآوری و توسعه است که تحقق چنین شرایط به علل و عوامل گوناگونی بستگی دارد همچون مهم ترین این عوامل، جایگاه و نقش انکارناپذیر و ویژه نیروی انسانی است.
از این رو جذب و نگهداشت نیروهای مستعد و توانمند در سازمان هدفمندسازی یارانه ها که فعالیتهای آن گستره کل کشور را در برمی گیرد و مخاطبان آن آحاد جمعیت کشور، کلیه اشخاص حقوقی مشمول حمایت ها و تسهیلات مقرر در قانون موصوف، دستگاههای اجرایی، سیستم بانکی، پایگاه های اطلاعاتی و نهادها و مراجع تصمیم گیری، نظارتی و قضائی کشور را می سازند و در مقام اجرا و پاسخگویی به کلیه مراجع قانونی ذیربط و در عین حال صیانت از حقوق مشمولان یارانه ها و دولت را به صورت همزمان در بر دارد، حائز اهمیت فراوانی است.
بنابراین به صورتی که ملاحظه می شود، جذب، استخدام و نگهداری نیروی انسانی ماهر و مجرب فرآیندی بی انتها است تا جایی که بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص و دانش مدار جزو دارایی های اصلی این سازمان بعنوان مهم ترین مزیت و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور قلمداد می شود و سازمان مزبور در صورت برخورداری از سرمایه انسانی متمایز و برجسته، قادر به اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر قوانین مربوطه و عرضه خدمت موردنیاز باکیفیت بهینه خواهد بود.
با توجه به مراتب فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی سازمان هدفمندسازی یارانه ها را که به تأیید مجمع عمومی آن سازمان رسیده است، به هیئت دولت عرضه نموده است.
گفتنی است این آیین نامه ها مراحل بررسی خویش را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.