امتیازات پروژه خط لوله فروش نفت از سواحل مکران از زبان حسین زهی

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: کاهش هزینه ها و تسهیل صادرات نفت از دریای عمان را می توان از امتیازات پروژه خط لوله فروش نفت از مکران برشمرد.
اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به امتیازات افتتاح خط لوله فروش نفت از سواحل مکران، بیان کرد: باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری برای توسعه مکران، پروژه خط لوله گوره – جاسک و شروع صادرات نفت از مکران در دریای عمان حائز اهمیت بوده و آرزوی دیرینه مردم منطقه بود که محقق شد.
ایشان سپس اظهار نمود: این پروژه امتیازات خوبی در بحث صادرات نفت از دریای عمان به همراه دارد. کاهش هزینه ها و تسهیل صادرات نفت از دریای عمان و همین طور دسترسی سهل تر کشورهای همسایه به منابع نفتی ما را می توان جزو امتیازات این پروژه برشمرد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اشاره کرد: پیش بینی بر این است که این پروژه امتیازات خوبی را هم برای مردم منطقه و هم برای کشور به همراه داشته باشد. این پروژه فرصت خوبی برای انتقال ظرفیت های نفتی کشور است.