با موافقت مجلس؛ شهرها و روستاهای دارای بافت تاریخی توسعه می یابد

آذر: نمایندگان مجلس کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و روستاهای دارای بافت های تاریخی – فرهنگی کردند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مواد ۹ و ۱۱ و ۱۳ این طرح تصویب گردید.
طبق ماده ۹ کلیه دستگاه های اجرایی، سوژه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند برنامه های خود در ارتباط با رفع نیازهای موجود در حوزه های خدماتی، تجهیزاتی و باز زیرساخت های مورد نیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت های تاریخی- فرهنگی هر شهر و روستا را ظرف ۶ ماه سپس تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مورد اجرا گذارند، اجرای برنامه فوق باید بگونه ای باشد که برمبنای بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ۱۰ سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تأمین زیرساخت های مورد نیاز این محدوده ها از سطح میانگین شهر و روستای ذی ربط پایین تر نباشد.
در تبصره این ماده آمده است: شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بافت های تاریخی و فرهنگی هر شهر و روستا اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت و تجهیز فضاها و ساختمان های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت های تاریخی و فرهنگی آن شهر و روستا از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی ربط با اولویت تأمین کنند.
بر اساس ماده ۱۱، در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی و فرهنگی، کمیسیون های سوژه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها مکلف هستند منحصراً قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رأی لحاظ کنند.
طبق ماده ۱۳ دولت مکلف است بوسیله نهادهای ذی ربط در تعیین مقررات مربوط به طرح های توسعه و عمران، تدابیر و اقدامات جبران محدودیت های اعمال شده از قبیل تراکم درباب املاک واقع در محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی سوژه این قانون را پیش بینی نماید.
مواد ۱۰ و ۱۲ این طرح باز حذف شد.

منبع: